گریز   

هیچ می دانی چرا چون موج٬
در گریز از خویشتن٬ پیوسته می کاهم؟
- زان که بر این پرده تاریک٬
این خاموشی نزدیک٬
آنچه می خواهم نمی بینم٬
و آنچه می بینم نمی خواهم.

                                    شفیعی کدکنی

حال و روزم دقیقن همین چند جمله است.  گاهی فکر میکنم من از آن گونه هام که در سیر تکامل  در جدال با دیگر گونه ها محکوم به فنان.

ببینید.

لینک
یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - ميرفندرسکی